Algemene voorwaarden

Hoofdstuk 1 – Algemene bepalingen
1. Definities
1.1 Cliënt: degene met wie Nederlands ONLINE-INCASSO Instituut een Overeenkomst aangaat.
1.2 Debiteur: degene die gelden verschuldigd is aan Cliënt.
1.3 Nederlands ONLINE-INCASSO Instituut: de besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid Ooster Beheer B.V., tevens zaakdoende onder de naam ONLINE-INCASSO, gevestigd te Nederland.
1.4 Overeenkomst: iedere Overeenkomst die tussen Nederlands ONLINE-INCASSO Instituut en Cliënt tot stand komt, elke wijziging daarvan of aanvulling daarop, alsmede alle (rechts)handelingen ter voorbereiding en ter uitvoering van die overeenkomst.
1.5 Diensten: alle prestaties die het onderwerp zijn van een Overeenkomst, alsmede de daarmee samenhangende werkzaamheden.
1.6 Vordering: elk vermogensrechtelijk tegoed dat Cliënt heeft op zijn/haar Debiteur, niet verhoogd met rente en niet verhoogd met additionele kosten van welke aard dan ook.
2. Algemeen
2.1 Deze voorwaarden zijn van toepassing op alle aanbiedingen, rechtsbetrekkingen en Overeenkomsten van Nederlands ONLINE-INCASSO Instituut, waarbij Nederlands ONLINE-INCASSO Instituut Diensten van welke aard ook aan Cliënt levert.
2.2 In geval van een nieuwe versie van deze voorwaarden, is de nieuwe versie van rechtswege van toepassing op de Overeenkomst en treden de nieuwe voorwaarden in de plaats van de onderhavige voorwaarden.
2.3 Afwijkingen op deze voorwaarden dan wel enige bepaling in een Overeenkomst zijn slechts geldig indien deze uitdrukkelijk schriftelijk zijn aanvaard door een daartoe bevoegde medewerker van Nederlands ONLINE-INCASSO Instituut en hebben alleen betrekking op de betreffende Overeenkomst.
2.4 De toepasselijkheid van eventuele inkoop- of andere voorwaarden van Cliënt wordt uitdrukkelijk van de hand gewezen.
2.5 Afspraken met of toezeggingen van (een medewerker van) Nederlands ONLINE-INCASSO Instituut, dan wel van derden die door Nederlands ONLINE-INCASSO Instituut zijn ingeschakeld bij de uitvoering van de Overeenkomst, zijn voor Nederlands ONLINE-INCASSO Instituut niet bindend, tenzij deze afspraken of toezeggingen door haar schriftelijk zijn bevestigd door een daartoe bevoegde medewerker.
3. Aanbiedingen en totstandkoming Overeenkomst
3.1 Indien Cliënt een opdracht verstrekt, is hij/zij daaraan gebonden. Aan kennelijke verschrijvingen in een aanbieding kan Cliënt geen rechten ontlenen.
3.2 Indien een aanbieding niet tot een Overeenkomst leidt, zal Cliënt die aanbieding en alle overige door Nederlands ONLINE-INCASSO Instituut verschafte documentatie op eerste verzoek aan Nederlands ONLINE-INCASSO Instituut retourneren.
4. Verplichtingen Nederlands ONLINE-INCASSO Instituut
4.1 De verplichtingen van Nederlands ONLINE-INCASSO Instituut hebben het karakter van een inspanningsverplichting en Nederlands ONLINE-INCASSO Instituut garandeert in geen geval
een te behalen resultaat. Alle Diensten worden door of namens Nederlands ONLINE-INCASSO Instituut geleverd voor rekening en risico van Cliënt.
4.2 De door Nederlands ONLINE-INCASSO Instituut opgegeven termijnen zijn indicatief. Overschrijding van enige termijn geeft Cliënt geen recht op schadevergoeding en evenmin het recht een opdracht te annuleren dan wel de Overeenkomst te ontbinden, tenzij sprake is van opzet of bewuste roekeloosheid aan de zijde van Nederlands ONLINE-INCASSO Instituut.
5. Verplichtingen Cliënt
5.1 Cliënt zal Nederlands ONLINE-INCASSO Instituut alle informatie die Nederlands ONLINE-INCASSO Instituut naar haar oordeel nodig heeft voor het correct uitvoeren van de Overeenkomst steeds tijdig, juist en in gewenste vorm ter beschikking stellen, waaronder begrepen maar niet gelimiteerd tot zijn/haar juiste adresgegevens en gegevens inzake zijn/haar rechtsvorm. Cliënt staat in voor de juistheid, volledigheid en betrouwbaarheid van die informatie. Nederlands ONLINE-INCASSO Instituut is niet verplicht in het kader van een Overeenkomst ter beschikking gestelde stukken aan Cliënt te retourneren.
6. Tarieven
6.1 De tarieven zijn genoemd in de Overeenkomst en/of de geldende tarievenlijsten en/of de WIK staffel, die onderdeel uitmaken van de Overeenkomst.
6.2 Bij huur-/verhuurzaken geldt tevens een slagingscommissie tarief van 15% over eventuele contractuele boetes.
6.3 Alle prijzen en tarieven genoemd in de Overeenkomst zijn exclusief de verschuldigde BTW.
6.4 Nederlands ONLINE-INCASSO Instituut heeft te allen tijde het recht de tarieven te wijzigen. De nieuwe tarieven gelden dan ook voor de lopende Overeenkomst.
Nederlands ONLINE-INCASSO Instituut zal de nieuwe tarieven één maand voor de ingangsdatum daarvan bekendmaken. Indien de wijziging een verhoging inhoudt van 10% of meer kan Cliënt de Overeenkomst tussentijds ontbinden. Het recht op tussentijdse ontbinding vervalt indien Cliënt niet binnen twee weken na bekendmaking van de nieuwe tarieven bij aangetekende brief de Overeenkomst tussentijds ontbindt. Dit recht vervalt ook, indien de wijziging van de tarieven een gevolg is van een wijziging van de wet- en regelgeving omtrent het in rekening
brengen / verhalen van kosten (zowel gerechtelijk als buitengerechtelijk), en/of indien de markt- c.q. economische omstandigheden om welke reden dan ook wijzigen.
7. Betaling
7.1 De facturen van Nederlands ONLINE-INCASSO Instituut zullen gebaseerd zijn op de met de Diensten corresponderende prijzen en tarieven zoals omschreven in de Overeenkomst dan wel in de alsdan van toepassing zijnde tarievenlijsten dan wel in de alsdan geldende WIK staffel.
7.2 Facturen worden door Cliënt betaald volgens de op de factuur vermelde betalingscondities. Bij gebreke van een specifieke regeling zal Cliënt de aan hem/haar gefactureerde bedragen binnen 14 dagen na factuurdatum betalen. Cliënt is niet gerechtigd tot verrekening, aftrek of tot opschorting van een betaling.
7.3 Nederlands ONLINE-INCASSO Instituut is te allen tijde gerechtigd openstaande facturen te verrekenen met gelden die zij, uit welke hoofde dan ook, voor of namens Cliënt in haar bezit heeft.
7.4 Bij te late betaling is Cliënt, zonder dat enige aanmaning of ingebrekestelling is vereist, naast de wettelijke (handels)rente, een boete verschuldigd gelijk aan 1 % per maand vanaf de vervaldag van de factuur.
7.5 Indien Cliënt ondanks een aanmaning of ingebrekestelling niet betaalt, is hij/zij, zonder dat verdere ingebrekestelling is vereist, alle gerechtelijke- en buitengerechtelijke kosten verschuldigd die Nederlands ONLINE-INCASSO Instituut genoodzaakt is te maken. De buitengerechtelijke kosten bedragen 15% van de openstaande vordering (exclusief de rente als bedoeld in het vorige lid), met een minimum van € 40,- (exclusief BTW).
8 Meerwerk
8.1 Indien Cliënt aanvullingen of wijzigingen wenst op de Diensten die Nederlands ONLINE-INCASSO Instituut op grond van een Overeenkomst moet leveren en Nederlands ONLINE-INCASSO Instituut van oordeel is dat haar verplichtingen daardoor worden verzwaard of uitgebreid, is sprake van meerwerk, ook als tussen partijen eerder een vaste prijs was overeengekomen.
8.2 Indien Nederlands ONLINE-INCASSO Instituut meent dat van meerwerk sprake is, zal zij Cliënt daarvan zo spoedig mogelijk op de hoogte stellen en hem/haar informeren over de gevolgen daarvan voor de prijs en voor de termijn waarbinnen de Diensten Nederlands ONLINE-INCASSO Instituut kunnen worden geleverd. Cliënt wordt geacht akkoord te zijn met de uitvoering van het meerwerk en de daaraan verbonden kosten en overige consequenties, tenzij hij/zij onmiddellijk na de bedoelde kennisgeving door Nederlands ONLINE-INCASSO Instituut daartegen schriftelijk bezwaar maakt.
9 Klachten
9.1 Indien Cliënt klachten heeft met betrekking tot door Nederlands ONLINE-INCASSO Instituut verleende Diensten en het door Nederlands ONLINE-INCASSO Instituut daarvoor ter zake gefactureerde bedrag, dient Cliënt dit schriftelijk binnen 14 dagen na verzenddatum van de stukken of informatie waarop de klacht betrekking heeft, dan wel na de ontdekking van de onvolkomenheid – indien Cliënt aantoont dat hij/zij die onvolkomenheid redelijkerwijs niet eerder kon ontdekken – aan Nederlands ONLINE-INCASSO Instituut kenbaar te worden gemaakt.
9.2 Klachten als bedoeld in het eerste lid, schorten de betalingsverplichting van Cliënt niet op. Een beroep op verrekening door de Client is uitgesloten.
9.3 Indien Cliënt de klachten niet kenbaar heeft gemaakt binnen de in artikel 9.1 genoemde termijn van 14 dagen, doet Client afstand van zijn/haar recht om zich in een later stadium nog op de klachten te kunnen beroepen.
10 Aansprakelijkheid en vrijwaring
10.1 Indien Nederlands ONLINE-INCASSO Instituut na deugdelijke ingebrekestelling herhaaldelijk dan wel in aanmerkelijke mate in gebreke blijft te voldoen aan haar verplichtingen uit de Overeenkomst, is de aansprakelijkheid van Nederlands ONLINE-INCASSO Instituut beperkt tot vergoeding van de redelijke kosten die Cliënt (onder overlegging van schriftelijke bewijsstukken) aantoonbaar maakt om de Overeenkomst zelf of door een derde te laten
uitvoeren. De totale aansprakelijkheid van Nederlands ONLINE-INCASSO Instituut per Overeenkomst is daarbij echter beperkt tot een bedrag gelijk aan het totaal van de door Cliënt onder de betreffende Overeenkomst aan Nederlands ONLINE-INCASSO Instituut betaalde bedragen exclusief BTW, met een maximum van EUR 25.000,-. Een eventuele actie dient door Cliënt te worden ingesteld uiterlijk binnen één jaar na de datum van ingebrekestelling.
10.2 Elke verdere aansprakelijkheid van Nederlands ONLINE-INCASSO Instituut voor enige andere dan in het vorige lid genoemde schade, die geleden is door Cliënt, diens personeel of andere personen die betrokken zijn bij de uitvoering van de Overeenkomst, is uitdrukkelijk uitgesloten, waaronder mede begrepen gevolgschade, indirecte schade, gederfde winst, gemiste besparingen, teleurgestelde verwachtingen, bedrijfsschade, schade door schending van rechten van derden, verlies van gegevens, milieuschade en (andere) immateriële schade. Nederlands ONLINE-INCASSO Instituut is evenmin aansprakelijk voor enige interpretatie door Cliënt van de resultaten van de Diensten, ongeacht of dit leidt tot een handelen of nalaten door Cliënt. Nederlands ONLINE-INCASSO Instituut is verder evenmin aansprakelijk voor verkeerde dan wel vertraagde verzending van gegevens, mededelingen en/of leveringen welke zijn te wijten aan het gebruik van het internet of enig ander communicatiemiddel tussen Cliënt en Nederlands ONLINE-INCASSO Instituut, dan wel tussen Nederlands ONLINE-INCASSO Instituut en derden in verband met de relatie tussen Cliënt en Nederlands ONLINE-INCASSO Instituut.
10.3 De in de vorige twee leden genoemde beperkingen van aansprakelijkheid komen te vervallen indien sprake is van opzet of bewuste roekeloosheid aan de zijde van Nederlands ONLINE-INCASSO Instituut.
10.4 Nederlands ONLINE-INCASSO Instituut is niet aansprakelijk voor de door haar ingeschakelde derden.
10.5 Cliënt vrijwaart Nederlands ONLINE-INCASSO Instituut ter zake van aanspraken van derden die mochten voortvloeien uit een aan Cliënt toe te rekenen tekortkoming in de nakoming van de Overeenkomst, dan wel een aan Cliënt toe te rekenen schending van wet- of regelgeving, daaronder begrepen de Wet bescherming persoonsgegevens en/of andere regelgeving betreffende de verwerking van persoonsgegevens.
11 Overmacht
11.1 Onverminderd haar overige rechten, heeft Nederlands ONLINE-INCASSO Instituut in geval van overmacht het recht om naar eigen keuze, de uitvoering van een Overeenkomst op te schorten, dan wel de Overeenkomst zonder rechterlijke tussenkomst geheel of gedeeltelijk te ontbinden, zulks door Cliënt dit schriftelijk mede te delen en zonder dat Nederlands ONLINE-INCASSO Instituut gehouden is tot enige schadevergoeding.
11.2 Onder overmacht wordt verstaan elke van de wil van Nederlands ONLINE-INCASSO Instituut onafhankelijke omstandigheid, waardoor de nakoming van haar verplichtingen jegens Cliënt geheel of gedeeltelijk wordt verhinderd of waardoor de nakoming van haar verplichtingen in redelijkheid niet van Nederlands ONLINE-INCASSO Instituut kan worden verlangd, ongeacht of die omstandigheid ten tijde van het sluiten van de Overeenkomst te voorzien was. Tot die omstandigheden worden ook gerekend: stakingen en uitsluitingen, blokkade, oproer, stagnatie of andere problemen bij de dienstverlening door Nederlands ONLINE-INCASSO Instituut of haar toeleveranciers en/of bij het eigen of door derden verzorgde transport en/of devaluatie, verhoging van invoerrechten en/of accijnzen en/of belastingen en/of maatregelen van enige overheidsinstantie, alsmede het ontbreken van enige van overheidswege te verkrijgen vergunning en ziekte van medewerkers.
12 Duur en beëindiging Overeenkomst
12.1 Tenzij schriftelijk anders wordt overeengekomen, wordt een Overeenkomst initieel aangegaan voor een periode van twaalf maanden met stilzwijgende verlenging voor telkens dezelfde periode, tenzij één van de partijen drie maanden vóór het verstrijken van enige periode schriftelijk – en aangetekend – heeft opgezegd. Partijen zullen wegens opzegging nimmer tot enige schadevergoeding gehouden zijn. Na beëindiging van de Overeenkomst is Nederlands ONLINE-INCASSO Instituut gerechtigd de behandeling van de ter incasso overgedragen vorderingen voort te zetten met inachtneming van de afspraken zoals deze voor de opzegging golden.
12.2 Indien Cliënt niet behoorlijk of niet tijdig voldoet aan enige verplichting die voor hem/haar uit enige Overeenkomst en/of deze voorwaarden mocht voortvloeien, is Cliënt van rechtswege in verzuim en is Nederlands ONLINE-INCASSO Instituut zonder ingebrekestelling of rechterlijke tussenkomst gerechtigd: (i) de uitvoering van die Overeenkomst op te schorten totdat betaling voldoende zeker is gesteld; of (ii) die Overeenkomst geheel of gedeeltelijk met onmiddellijke ingang te ontbinden, zulks zonder dat Nederlands ONLINE-INCASSO Instituut tot enige schadevergoeding is gehouden.
12.3 In geval Nederlands ONLINE-INCASSO Instituut gedurende de uitvoering van een Overeenkomst vaststelt dat continuering van een Overeenkomst mogelijkerwijs tot reputatieschade in welke vorm dan ook leidt, is Nederlands ONLINE-INCASSO Instituut gerechtigd om de Overeenkomst door een schriftelijke mededeling en zonder nadere onderbouwing geheel of gedeeltelijk met onmiddellijke ingang zonder ingebrekestelling of rechterlijke tussenkomst te ontbinden. Elke vorm van aansprakelijkheid van Nederlands ONLINE-INCASSO Instituut voor daaruit voor Cliënt eventueel voortvloeiende schade is uitdrukkelijk uitgesloten.
12.4 In geval van (voorlopige) surseance van betaling, faillissement, stillegging of liquidatie van (het bedrijf van) Cliënt, is Nederlands ONLINE-INCASSO Instituut gerechtigd om de Overeenkomst door een schriftelijke verklaring met onmiddellijke ingang geheel of gedeeltelijk zonder ingebrekestelling of rechterlijke tussenkomst te ontbinden, tenzij Cliënt, diens curator of bewindvoerder zich tegenover Nederlands ONLINE-INCASSO Instituut op haar schriftelijk verzoek binnen een redelijke termijn zich bereid verklaart de Overeenkomst gestand te doen. In dat laatste geval is Nederlands ONLINE-INCASSO Instituut gerechtigd de uitvoering van de Overeenkomst op te schorten totdat voor de nakoming van de Overeenkomst voldoende zekerheid is gesteld.
12.5 Het bepaalde in de voorgaande drie leden doet niet af aan de overige rechten van Nederlands ONLINE-INCASSO Instituut op grond van de wet en de Overeenkomst.
12.6 In geval zich een gebeurtenis als bedoeld in lid 2, lid 3 of lid 4 voordoet, zijn alle vorderingen van Nederlands ONLINE-INCASSO Instituut uit hoofde van de betreffende Overeenkomst(en) op Cliënt onmiddellijk en geheel opeisbaar. Nederlands ONLINE-INCASSO Instituut zal in dat geval niet verplicht zijn de van Cliënt uit hoofde van de betreffende Overeenkomst(en) ontvangen betalingen geheel of gedeeltelijk te restitueren.
12.7 De opzegging of ontbinding van de Overeenkomst door Cliënt dient schriftelijk – en aangetekend – te geschieden aan de algemeen directeur van Nederlands ONLINE-INCASSO Instituut.
13 Intellectuele eigendom
13.1 Alle rechten van intellectuele eigendom op ter beschikking gestelde (resultaten van) Diensten berusten uitsluitend bij Nederlands ONLINE-INCASSO Instituut, diens licentiegevers of diens toeleveranciers. Cliënt verkrijgt geen rechten van intellectuele eigendom met betrekking tot de (resultaten van) Diensten.
13.2 Het is Cliënt niet toegestaan om eventueel op de (resultaten van de) Diensten aangebrachte merk- of andere herkenningstekens te wijzigen of te verwijderen, of de (resultaten van de) Diensten of enig gedeelte daarvan te wijzigen of na te maken.
13.3 Indien Cliënt naar het oordeel van Nederlands ONLINE-INCASSO Instituut voldoende aannemelijk heeft gemaakt dat de (resultaten van de) Diensten inbreuk maken op een recht van intellectuele eigendom van een derde, dan is Nederlands ONLINE-INCASSO Instituut gerechtigd, zulks naar eigen keuze:
– een zodanig recht te verwerven dat Cliënt het gebruik van de (resultaten van de) Diensten kan voortzetten, of
– naar het redelijke oordeel van Nederlands ONLINE-INCASSO Instituut gelijkwaardige (resultaten van de) Diensten ter beschikking te stellen, of de (resultaten van de) Diensten te wijzigen opdat de inbreuk ongedaan wordt gemaakt, of
-de Overeenkomst geheel of gedeeltelijk te ontbinden onder terugbetaling van de door Cliënt (voor het betreffende deel) betaalde prijs, onder aftrek van een redelijke vergoeding voor het gebruik van de (resultaat van de) Diensten tot het moment van ontbinding.
13.4 Cliënt zal Nederlands ONLINE-INCASSO Instituut onmiddellijk in kennis stellen van enige aanspraak van een derde ter zake van een inbreuk op intellectuele eigendomsrechten met betrekking tot de (resultaten van de) Diensten. In geval van een dergelijk aanspraak is alleen Nederlands ONLINE-INCASSO Instituut bevoegd daartegen mede namens Cliënt verweer te voeren of tegen die derde rechtsmaatregelen te nemen, dan wel met die derde een minnelijke regeling te treffen. Cliënt zal zich van al zulke maatregelen onthouden, voor zover dat in redelijkheid van hem/haar kan worden verlangd. In alle gevallen zal Cliënt Nederlands ONLINE-INCASSO Instituut zijn/haar medewerking verlenen.
13.5 Cliënt zal Nederlands ONLINE-INCASSO Instituut voor alle schade (waaronder de juridische adviseurkosten) die Nederlands ONLINE-INCASSO Instituut zou kunnen lijden als gevolg van een gestelde inbreuk op intellectuele eigendomsrechten van een derde vrijwaren, indien Nederlands ONLINE-INCASSO Instituut die rechten geschonden zou hebben door gebruik te maken van gegevens, geschriften of voorwerpen of anderszins die door Cliënt aan Nederlands ONLINE-INCASSO Instituut voor de uitvoering van de Overeenkomst zijn verstrekt.
14 Geheimhouding
14.1 Cliënt zal alle informatie en/of gegevens die hij/zij in het kader van de uitvoering van de Overeenkomst verkrijgt geheimhouden en niet zonder schriftelijke toestemming van Nederlands ONLINE-INCASSO Instituut aan derden bekend maken.
14.2 In geval van overtreding van het voorgaande lid verbeurt Cliënt een onmiddellijk opeisbare boete van EUR 50.000,- per gebeurtenis, welke boete de eventuele schadevergoedingsverplichting van Cliënt niet beïnvloedt. Het staat Nederlands ONLINE-INCASSO Instituut vrij om naast de boete nakoming van de Overeenkomst te vorderen.
15 Persoonsgegevens
15.1 Cliënt is aan te merken als de verantwoordelijke van de persoonsgegevens van zijn/haar Debiteuren in de zin van de Wet bescherming persoonsgegevens. Als verantwoordelijke staat Cliënt ervoor in dat alle wettelijke voorschriften betreffende de verwerking van persoonsgegevens, daaronder begrepen de voorschriften die bij of krachtens de Wet bescherming persoonsgegevens zijn gegeven, stipt in acht worden genomen. Cliënt zal Nederlands ONLINE-INCASSO Instituut alle ter zake gevraagde informatie onverwijld schriftelijk verstrekken.
15.2 Cliënt stemt ermee in dat Nederlands ONLINE-INCASSO Instituut de door haar in het kader van de uitvoering van Diensten verkregen en te verkrijgen kennis en (persoons)gegevens kan gebruiken om haar Diensten te kunnen verlenen. Cliënt zal zijn/haar debiteuren inlichten dat persoonsgegevens uit handen kunnen worden gegeven, alsmede dat een externe toetsing op kredietwaardigheid door Nederlands ONLINE-INCASSO Instituut kan worden verricht.
15.3 Voor zover Nederlands ONLINE-INCASSO Instituut ter uitvoering van haar Diensten voor eigen doeleinden persoonsgegevens van Debiteuren verwerkt, is Nederlands ONLINE-INCASSO Instituut aan te merken als verantwoordelijke ten aanzien van deze persoonsgegevens, alsmede van de persoonsgegevens die het resultaat zijn van haar Diensten. Nederlands ONLINE-INCASSO Instituut zal de persoonsgegevens verwerken in overeenstemming met het bepaalde in haar Privacy Statement.
16. Diversen
16.1 Indien een bepaling in deze voorwaarden geheel of gedeeltelijk in strijd mocht zijn of komen met een bepaling van dwingend recht, zal deze bepaling komen te vervallen en zal deze worden vervangen door een door Nederlands ONLINE-INCASSO Instituut vast te stellen nieuwe rechtens toelaatbare vergelijkbare bepaling.
16.2 Nederlands ONLINE-INCASSO Instituut is bevoegd om bij uitvoering van een Overeenkomst gebruik te maken van derden.
16.3 Nederlands ONLINE-INCASSO Instituut is gerechtigd haar rechten en verplichtingen uit een Overeenkomst aan een derde over te dragen. Cliënt is niet gerechtigd zijn/haar rechten en verplichtingen uit een Overeenkomst aan een derde over te dragen, zonder de voorafgaande schriftelijke toestemming van Nederlands ONLINE-INCASSO Instituut.
17. Toepasselijk recht en geschillen
17.1 Op deze voorwaarden, alsmede op de Overeenkomsten, is uitsluitend Nederlands recht van toepassing.
17.2 Geschillen die voortvloeien uit of samenhangen met deze Overeenkomst, worden door Cliënt voorgelegd aan de bevoegde rechter te Amsterdam. Nederlands ONLINE-INCASSO Instituut heeft daarnaast het recht geschillen die voortvloeien uit of samenhangen met deze Overeenkomst voor te leggen aan de bevoegde rechter te Amsterdam. Door acceptatie van de toepasselijkheid van deze voorwaarden stemt Cliënt hiermede in.

Hoofdstuk 2 – Incasso
De in dit hoofdstuk ”Incasso” vermelde bepalingen zijn, naast de Algemene Bepalingen uit deze voorwaarden van toepassing op de door Nederlands ONLINE-INCASSO Instituut te leveren prestaties inzake een opdracht tot incasso.
18. Algemeen
18.1 Indien Cliënt een opdracht tot incasso geeft, zal Cliënt alle relevante informatie en bescheiden over de desbetreffende Debiteur verstrekken. In het bijzonder stelt Cliënt (voor zover van toepassing) het factuurbedrag, de factuurdatum, de factuuromschrijving, de NAW gegevens, de geboortedatum, het e-mailadres, het (mobiele)telefoonnummer, het (bank)rekeningnummer, het KvK-nummer en de unieke referentie van debiteur, alsmede de door hem/haar jegens de Debiteur gehanteerde (algemene) voorwaarden aan Nederlands ONLINE-INCASSO Instituut ter beschikking. Indien Nederlands ONLINE-INCASSO Instituut aanvullende informatie opvraagt bij Cliënt, draagt Cliënt er zorg voor dat deze gegevens uiterlijk vijf dagen nadat het verzoek daartoe is gedaan door Nederlands ONLINE-INCASSO Instituut zijn ontvangen.
18.2 Het staat Nederlands ONLINE-INCASSO Instituut altijd vrij, om welke reden dan ook, (alsnog) een opdracht tot incasso te weigeren.
18.3 Na inwerkingtreding van wetsvoorstel 32418 (normering van de vergoeding voor kosten ter verkrijging van voldoening buiten rechte ):
• levert Cliënt haar vordering aan zonder administratie-, herinnerings- en/of buitengerechtelijke kosten;
• geeft Cliënt de opdracht tot incasso pas nadat Cliënt zijn/haar debiteur vruchteloos heeft aangemaand tot betaling van de verschuldigde hoofdsom, niet verhoogd met administratie–, herinnerings- en/of buitengerechtelijke kosten, binnen een termijn van veertien dagen, aanvangende de dag na aanmaning. In deze aanmaning dient debiteur te worden gewezen op de gevolgen van niet betalen. Met name dient debiteur gewezen te worden op het verschuldigd worden van buitengerechtelijke kosten en de hoogte van deze kosten, indien niet binnen de gestelde termijn alsnog wordt betaald.
19 Uitvoering opdracht tot incasso
19.1 Indien Cliënt Nederlands ONLINE-INCASSO Instituut opdraagt een vordering te incasseren, machtigt Cliënt Nederlands ONLINE-INCASSO Instituut om in naam van Cliënt alle benodigde incasso- en gerechtelijke handelingen te verrichten die naar het inzicht van Nederlands ONLINE-INCASSO Instituut noodzakelijk zijn. Deze machtiging
houdt onder meer in: a) het benaderen van de Debiteur, op welke wijze dan ook; b) het aan de Debiteur in rekening brengen van rente, buitengerechtelijke kosten en eventueel registratiekosten; c) het ontvangen van gelden van de Debiteur; d) het treffen van een – gelet op de omstandigheden van het geval – redelijke betalingsregeling met de Debiteur; e) het (doen) starten van een (buiten)gerechtelijke procedure jegens de Debiteur; ; g) het aanvragen van een faillissement van de Debiteur; h) het naar eigen inzicht inschakelen van derden zoals deurwaarders en advocaten; i) het bepalen van het traject van te gelde maken van een vonnis ( executie )
19.2 Iedere betaling door een Debiteur strekt allereerst ter voldoening van hetgeen Nederlands ONLINE-INCASSO Instituut aan buitengerechtelijke kosten en/of commissie toekomt.
19.3 Er vindt geen tussentijdse afdracht van door Nederlands ONLINE-INCASSO Instituut geïncasseerde bedragen plaats, tenzij schriftelijk anders is overeengekomen.
19.4 Een vordering wordt voor het berekenen van commissie als betaald aangemerkt wanneer de datum van de registratie bij Nederlands ONLINE-INCASSO Instituut is gelegen vóór de datum van bijschrijving. Zonodig kan Nederlands ONLINE-INCASSO Instituut een betalingsbewijs verlangen.
19.5 Nederlands ONLINE-INCASSO Instituut is niet gehouden Cliënt een afschrift van een eventueel verkregen vonnis te sturen anders dan wanneer de vordering van Cliënt geheel of deels is afgewezen. Indien en voor zover dit vonnis overeenkomstig de wet voor hoger beroep vatbaar is, stuurt Nederlands ONLINE-INCASSO Instituut Cliënt naast een afschrift van het vonnis een advies om al dan niet hoger beroep in te stellen.
20. Einde opdracht tot incasso
20.1 De opdracht tot incasso eindigt indien er sprake is van betaling door de Debiteur. Er is sprake van betaling door de Debiteur wanneer de Debiteur de vordering aan Nederlands ONLINE-INCASSO Instituut dan wel rechtstreeks aan Cliënt heeft voldaan. Met betaling wordt gelijkgesteld een door de Debiteur tegenover Cliënt op zich genomen tegenprestatie, een compensatie van de vordering, een creditering, dan wel een retournering van door Cliënt aan de Debiteur geleverde prestaties. Cliënt dient Nederlands ONLINE-INCASSO Instituut per omgaande schriftelijk in kennis te stellen dat de Debiteur betaalt, indien rechtstreeks aan Cliënt is betaald.
20.2 Nederlands ONLINE-INCASSO Instituut is gerechtigd voortijdig haar incassoactiviteiten te beëindigen, indien naar haar oordeel in redelijkheid niet is te verwachten dat zonder een (buiten)gerechtelijke procedure betaling is te verkrijgen en/of de Debiteur de vordering op juridische gronden betwist. In dat geval zal Cliënt een afsluitbericht ontvangen met een advies hoe mogelijk verder te handelen.
20.3 Indien Cliënt een incasso-opdracht intrekt, buiten Nederlands ONLINE-INCASSO Instituut om een betalingsregeling treft met de Debiteur, met de Debiteur een schikking treft, dan wel een verdere incassobehandeling in de weg staat, is Nederlands ONLINE-INCASSO Instituut niettemin gerechtigd behandelkosten alsmede over de haar ter incasso gestelde vordering commissie en al de verschuldigde kosten van derden in rekening te brengen.
21. Overige bepalingen
21.1 Nederlands ONLINE-INCASSO Instituut is gerechtigd additionele kosten (gemaakt door derden) bij Cliënt in rekening te brengen, voor zover deze niet verhaalbaar zijn op de Debiteur.
21.2 Indien het voor de behandeling van een incassozaak noodzakelijk is juridische werkzaamheden te verrichten, waaronder begrepen het voeren van een (buiten)gerechtelijke procedure, kunnen de betreffende kosten op voorschotbasis aan Cliënt in rekening gebracht worden. Zolang de eventuele voorschotbetaling niet is ontvangen, is Nederlands ONLINE-INCASSO Instituut niet gehouden tot verdere werkzaamheden.
21.3 Cliënt zal op verzoek van Nederlands ONLINE-INCASSO Instituut in rechte verschijnen indien er een comparitie van partijen, een getuigenverhoor, dan wel een andere mondelinge behandeling waarbij de aanwezigheid van Cliënt gewenst en/of vereist is, door de rechter wordt gelast.
21.4 Cliënt verklaart zich akkoord met de automatische overdracht aan Nederlands ONLINE-INCASSO Instituut van de vorderingen, die wegens geen verhaal afgesloten zijn nadat de normale incassoprocedure van Nederlands ONLINE-INCASSO Instituut is doorlopen.
22. Incasso buiten Nederland
22.1 Nederlands ONLINE-INCASSO Instituut doet geen incasso buiten Nederland.
23. Online Tool
23.1 In het kader van een opdracht tot incasso heeft Cliënt het niet-exclusieve en niet-overdraagbare recht om gebruik te maken van de online tool van Nederlands ONLINE-INCASSO Instituut. Dit gebruiksrecht van Cliënt omvat slechts het recht de online tool voor eigen gebruik te laden en uit te voeren.
23.2 Op verzoek van Cliënt zal Nederlands ONLINE-INCASSO Instituut ten behoeve van het gebruik van de online tool door Cliënt toegangs- en/of identificatiecodes aan Cliënt toewijzen en aan Cliënt ter beschikking stellen. Nederlands ONLINE-INCASSO Instituut is gerechtigd reeds toegewezen toegangs- en/of identificatiecodes te wijzigen. Cliënt behandelt de aan hem/haar ter beschikking gestelde toegangs- en/of identificatiecodes vertrouwelijk en met zorg en maakt deze slechts aan geautoriseerde personeelsleden kenbaar. Nederlands ONLINE-INCASSO Instituut is nimmer aansprakelijk voor schade of kosten die het gevolg zijn van misbruik dat van toegangs- en/of identificatiecodes wordt gemaakt.
23.3 Nederlands ONLINE-INCASSO Instituut is niet verantwoordelijk voor controle van de juistheid en volledigheid van de door Cliënt bij gebruik van de online tool gehanteerde (incasso)gegevens, noch voor controle van de juistheid en volledigheid van de resultaten van het gebruik van de online tool. Cliënt zal deze gegevens en resultaten zelf controleren. Nederlands ONLINE-INCASSO Instituut staat er niet voor in dat de online tool foutloos of zonder onderbrekingen werkt.
23.4 Het staat Nederlands ONLINE-INCASSO Instituut altijd vrij de toegang tot de online tool op te schorten of in te trekken indien Nederlands ONLINE-INCASSO Instituut op redelijke gronden meent dat Cliënt de bepalingen van dit artikel heeft geschonden of anderszins ongepast gebruik maakt van de online tool.

Deze Algemene Voorwaarden kunt u opslaan.

Online-Incasso.nl

Compleet professioneel incasso traject. Uw incasso zaken online geregeld bij:
Logo-Online-Incasso

Inloggen

Maak onderstaand uw keuze voor onze online portaal.

Inloggen op Online-Incasso.nl | aanmelden

Aanmaning ontvangen.

U heeft een aanmaning of sommatie ontvangen.
Lees daar hier meer over.

Terugbel service!

Wij bellen u terug!
Maak gebruik van onze Terugbel service en wij nemen contact met u op.